ေရာင္းခ်သူရဲ ့အီးေမးလ္

Thank you for using Auction Mawlamyine!!!
———————————————–
https://auction.mawlamyine.info/auction/translate
From English to Myanmar
———————————————–
https://auction.mawlamyine.info/auction/redirect.cgi

 Listing Number :  1559097***
 Password : YXjKC***

———————————————–
Exhibited Product Name : washing machine
Lowest winning price : 80,000 Kyat
Bit Unit : 1,000 Kyat
Desired winning bid : 160,000 Kyat
Bid period : 7Days
Payment Method :  Cash Only /
Postage Burden : cash-and-goods-meeting-handed-over
Delivery Time : Cash & goods meeting handed over

Nickname : abcde
E-mail : auction***@mawlamyine.info
Phone Number : 000-000-0000


https://auction.mawlamyine.info/auction/redirect.cgi

 Listing Number : 1559097***
 Password : YXjKC***

—————————–——–
Mawlamyine.info

http://auction.mawlamyine.info
auction***@mawlamyine.info

Auction Mawlamyine
AdSense
AdSense
Follow Auction-Mawlamyine
Auction Mawlamyine
Copied title and URL